Alacakların Tahsili ve Yapılandırılması Alacakların Tahsili ve Yapılandırılması

Alacakların Tahsili ve Yapılandırılması

Anasayfa Alacakların Tahsili ve Yapılandırılması

Alacakların Tahsili ve Yapılandırılması

Avukatlık Büromuz icra iflas hukuku alanına aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:
 
Her tür hukuki ilişkinden kaynaklanan alacakların tahsiline yönelik icra ve iflas takipleri ile haciz ve iflas işlemleri,
Yabancı müvekkillerin Türkiye sınırları dahilindeki alacaklarının tahsili hususunda uzlaştırma ve sulh yolu ile taraflar arasında yeniden yapılandırma yoluna gidilmesi,
Yabancı müvekkillerin Türkiye sınırları dahilindeki alacaklarının tahsili amacıyla İcra İflas Yasası uyarınca yasal takiplerin başlatılması,
Türk müvekkillerin yurt dışındaki alacaklarının tahsili amacıyla işbirliği içerisinde olduğumuz yurt dışında faaliyet gösteren avukatlar vasıtasıyla takiplerin yapılması,
Aleyhte başlatılan icra takiplerinde müvekkillerimizin haklarının korunması,
Aleyhe başlatılan icra takipleri sebebiyle menfi tespit ve istirdat davalarının tesisi,
Aleyhe başlatılan icra takiplerine karşı İcra Hukuk Mahkemeleri nezdinde itiraz ve istihkak davalarının ikamesi,
İflasın ertelenmesi davalarının tesisi,
Borçlu ve alacaklı arasında uzlaştırma yoluyla yeniden yapılandırma,
İpoteğin veya rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması,
İlamsız takiplerin başlatılması, itirazın iptali davalarının ikamesi,
Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takiplerin başlatılması,
Haczin kaldırılması işlemleri,
Kredi sözleşmelerine veya sigorta poliçelerine dayanan ilamsız takip işlemleri.


Alacakların Tahsili ve Yapılandırılması

Daha detaylı bilgi için bize sizi arayalım...